CANAL ÈTIC

BÚSTIA PROTECCIÓ D’INFANTS I JOVES

La Bústia de protecció d’infants i joves posa a disposició de totes les persones que integren la nostra comunitat educativa -alumnat, famílies, professorat, monitoratge i personal d’administració i serveis- un canal de comunicació on poder explicar aquelles situacions que pateixin els infants i joves de la nostra entitat i que puguin afectar la seva seguretat, la seva integritat o el seu benestar, tant si es produeixen a l’Escola com fora d’aquesta.

La bústia està preparada per garantir l’anonimat de la persona informant, si aquesta ho desitja.

Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment sobre aquesta qüestió i agraïm per endavant les aportacions que pugueu fer a la bústia, ja que seran per a nosaltres un ajut per detectar casos que puguin afectar al nostre alumnat.

ACCÉS BÚSTIA PROTECCIÓ INFANTS I JOVES

MENÚ CANAL ÈTIC