ESPAI COVID-19

L’escola a casa

RECURSOS ONLINE PER AFAVORIR L’ESCOLA A CASA

Per als alumnes que hagin de fer quarentena a casa, els recursos online són una ajuda important per poder dur a terme les tasques. Us hem fet aquest recull, per si us són d’utilitat.

És important remarcar que són recursos complementaris als que l’alumnat ja té al classroom i que els hi ha proporcionat el professorat.

ACCÉS ALS RECURSOS

Encetem un nou curs escolar en el que haurem de seguir convivint amb la pandèmia del SARS-COV-2. Portem un curs d’aprenentatge i un percentatge alt de població vacunada, però no hem d’abaixar la guàrdia i hem de seguir mantenint les mesures i protocols vigents marcats pels Departaments d’Educació i de Salut.  Segueix sent molt important la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, “per mantenir entorns segurs i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius dels centres”.

Habilitem un correu per resoldre els vostres dubtes:

consulta.covid19@nostrasenyora.epiaedu.cat

Preguntes freqüents

Per prevenció, NO podeu portar el/la vostre/a fill/a a l’escola si:

 • Té algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19:
   • Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
   • Tos
   • Dificultat per a respirar
   • Mal de coll*
   • Refredat nasal*
   • Fatiga, calfreds, dolors musculars i/o mal de cap
   • Mal de panxa
   • Vòmits o diarrea
   • Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

  *Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la llista.

 • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

En el cas de detecció d’un cas sospitós a l’escola les directrius que ha de seguir l’escola són les del responsable o infermera del CAP associat al nostre centre per a casos de COVID19.

 • En aquest cas, la família i l’equip pediàtric heu de valorar l’assistència del vostre fill o filla a l’escola en estreta cooperació amb el tutor/a.
 • Si la recomanació és que no pugui anar a l’escola de manera presencial, la formació es continuarà fent per via no presencial a través del nostre projecte L’Escola a Casa per garantir la continuïtat del curs escolar.

Les entrades i sortides del centre es duran a terme de manera esglaonada i/o utilitzant diferents portals d’accés i escales per tal d’evitar aglomeracions (Consulteu a la web el Pla de Retorn a l’escola Setembre 2020). En qualsevol cas, es realitzarà un control diari de la temperatura als alumnes a l’entrada a l’escola.

Enguany hem habilitat un espai per a patinets i bicicletes a la Sala d’actes.

L’organització en grups de convivència estable permet controlar el risc de transmissió del virus en facilitar la identificació dels contactes estrets pet tal d’aïllar-los preventivament.

Els grups de convivència estable tindran el mínim contacte possible amb la resta de grups i sempre amb les mesures de protecció recomanades.

Pel que fa als alumnes de secundària, batxillerat i formació professional, aixÍ com el personal docent i no docent del centre, l’ús de la mascareta és obligatori tot i que s’estigui amb el grup de convivència estable.

La mascareta s’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les mans les gomes (per treure-la i posar-la).

Les mascaretes de teixit s’han de rentar diàriament per mantenir la seva higiene i eficàcia.

Es recomana que la mascareta sigui higiènica i, si és possible, que compleixi les normes UNE.

S’ha de portar sempre un mascareta de recanvi.

L’escola garanteix l’accés a gel hidroalcòholic i/o sabons allà on sigui necessari per fer una higiene de mans freqüent.

Els alumnes s’han de rentar mans:

 • A l’arribada i a la sortida del centres educatiu.
 • Abans i després dels àpats.
 • Abans i després d’anar a al lavabo.
 • Abans i després de les diferents activitats.

D’altra banda, s’ha reforçat  la neteja, la ventilació i la desinfecció dels espais comuns.

L’escola garanteix l’accés a gel hidroalcòholic i/o sabons allà on sigui necessari per fer una higiene de mans freqüent.

 • Cada classe es considera grup estable de convivència (alumnes, no professorat).
 • El contacte amb alumnes d’altres classes es limita i s’ha de fer respectant les mesures de seguretat, que cal mantenir en els passadissos, patis i altres espais comuns.

En temps d’esbarjo s’ha d’estar amb el grup estable de convivència i no es poden realitzar activitats de tipus esportiu. S’han habilitat espais d’esbarjo a la sala d’actes i altres espais de l’escola..

En el cas de batx i cicles, els alumnes surten al carrer i des de les  tutories hem apel·lat a la responsabilitat individual i col.lectiva dels estudiants.

Hem demanat al Consorci que tanqui l’accès als jardins de la Torre de les Aigües en horari de pati, doncs és un espai que rep alumnes de diferents escoles, i evitar així potencials contagis.

 • S’organitzarà l’entrada de l’alumnat per torns per mantenir la distància de seguretat.
 • Caldrà rentar-se les mans abans i després de dinar.
 • Els alumnes de diferents grups estables no podran seure junts.
 • El menjar se servirà en plats individuals i no es podrà compartir.
 • A les taules no hi haurà elements per compartir, com ara setrilleres, cistell per al pa…
 • Només es podrà compartir la gerra d’aigua que servirà un monitor o un alumne responsable (sempre el mateix).
 • Abans i després de cada àpat, les taules es netejaran i es desinfectaran
 • S’han habilitat diferents espais per garantir la distància física:
  • Menjador per als alumnes d’ESO.
  • Gimnàs com a cantina per els alumnes de batxillerat i cicles.
  • Cantina per ús del professorat i personal no docent.

Les activitats extraescolars a l’escola ara per ara es mantenen, d’acord amb les mesures aprovades recentment.
Pel que fa a les colònies i sortides, es podran fer, únicament si les autoritats competents ho permeten.

Si es produeix un positiu i Salut/Salut Pública així ens ho indica, tot el seu grup estable de convivència (alumnat, no professorat) haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 10 dies, segons normativa actual. En aquest cas, una unitat mòbil es desplaçarà a l’escola per fer-los una prova PCR en un termini aproximat de 48 hores. El resultat negatiu en aquesta prova als membres del grup no eximeix la necessitat de mantenir l’aïllament domiciliari durant 10 dies, atès que és el període d’incubació del virus.

 • En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia, l’autoritat sanitària, en coordinació amb l’autoritat educativa, prendran les mesures i les decisions que corresponguin i que seran resultat de la valoració sobre el terreny a cada centre.
 • En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent via telemàtica a través del nostre projecte L’Escola a Casa, garantint la continuïtat del curs escolar.
 • En cas que un alumne o membre del personal presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 caldrà portar-lo a l’espai de quarantena i en cas de símptomes de gravetat, trucar al 061. També caldrà avisar la família i el Centre d’Atenció Primària (CAP) de referència associat a la nostra escola.
 • El CAP que tingui assignada la família, haurà de valorar els símptomes i decidir la realització del test PCR, indicarà l’aïllament de la persona atesa i qui hi conviu fins conèixer el resultat del test, i recollirà els contactes estrets de l’entorn familiar.
 • La família hauria d’avisar l’escola de les indicacions rebudes per part del seu CAP.
 • El Servei de Vigilància Epidemiològica (SEVEC) territorial avisarà la direcció del centre educatiu del possible cas, recollirà els contactes estrets de l’entorn escolar, farà seguiment del resultat de la PCR i en cas de confirmació positiva, n’indicarà les mesures necessàries d’aïllament i quarantena.
 • A l’espera del resultat de les proves, no està indicat el confinament dels alumnes del grup estable de convivència.
 • La decisió de fer les proves és exclusiva de Salut/ Salut Pública.
 • Si a la classe del vostre fill o filla hi ha un cas positiu de COVID-19.
 • Si es considera necessari fer-les preventivament en funció d’indicadors epidemiològics del territori.

La tècnica per recollir les mostres és el frotis nasal. Consisteix a introduir un bastonet a l’entrada de les fosses nasals i la porta a terme un facultatiu de salut.

Sí, però el vostre fill quedarà automàticament confinat 10 dies a comptar des de la data en que es faci la PCR als alumnes/companys del seu grup.

L’autorització que les famílies o alumnes han signat a principi de curs i la targeta sanitària. Les famílies que siguin de MUFACE necessitaran el número d’equivalència que facilita la Seguretat Social. En cas de no tenir-lo, cal demanar-lo a MUFACE o bé trucant al 061.

Els alumnes majors de 16 anys poden decidir per ells mateixos si es fan o no la PCR, ja que a efectes sanitaris, ja se’ls considera adults. En aquest cas, no cal el consentiment de la família. Si es presenten a la prova, es dóna per fet que consenteixen en fer-se-la.

 • Mentre s’esperen els resultats de les proves PCR si presenten simptomatologia compatible amb la COVID.
 • Mentre s’esperen els resultats de les proves PCR tot i haver complert amb els 10 dies de quarantena.
 • Mentre s’esperen els resultats de les proves PCR tot i no presentar simptomatologia compatible amb la COVID.
 • Durant 10 dies si han estat en contacte estret amb un cas positiu confirmat. La quarentena s’ha de mantenir tots els dies establerts segons el protocol vigent a cada moment, encara que la prova sigui negativa (excepte en el cas que es tracti d’un cribratge massiu).
 • Durant 10 dies si són un cas positiu confirmat i caldrà allargar-la si la simptomatologia persisteix.

La direcció del centre et trucarà perquè el vagis a buscar. Quan arribeu a casa, cal que truquis, al més aviat possible, al vostre centre d’atenció primària (CAP): si els símptomes fossin greus, el mateix centre educatiu seria el que trucaria al 061 i te n’informaria tot seguit.

Quan el personal del CAP rebi la trucada, en valorarà els símptomes i decidirà si se li fa la prova PCR; indicarà l’aïllament del teu fill o filla i de totes les persones amb les quals conviu fins conèixer-ne el resultat, i recollirà els contactes estrets de l’entorn familiar.

És necessari avisar  l’escola de les directrius donades pel vostre CAP.

Després Salut avisarà l’escola del possible cas; recollirà els contactes estrets de l’entorn escolar; farà seguiment del resultat de la prova PCR, i −si és positiu− n’indicarà les mesures necessàries d’aïllament i quarantena.

Mentre espereu el resultat de les proves, no es confinaran els companys de classe del teu fill o filla. En canvi, els germans que convisquin amb ell no poden anar a l’escola (encara que sigui un altre centre educatiu) i tampoc no poden anar a l’escola els adults que conviuen amb ell si treballen en un centre educatiu.

Has de trucar al CAP (centre d’atenció primària) que tingueu assignat com a família. Si el CAP està tancat, has de contactar amb el centre d’urgències més proper, per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.

El teu fill o filla pot tornar a l’escola en els casos següents:

 • Si ha presentat símptomes, només si la PCR ha estat negativa i fa 24 hores que no té febre.
 • Si ha estat un cas positiu i no ha requerit ingrés hospitalari, pot tornar un cop acabada la quarantena /10 dies), sempre que hagin transcorregut un mínim de 72 hores des que hagin desaparegut els simptomes. No cal fer una PCR per tornar a l’escola.

Es considera contacte estret de casos possibles, probables o confirmats, qualsevol persona que convisqui amb la persona que ha resultat positiu i les persones que hagin estat en un mateix lloc que un cas positiu confirmat, mentre presentava símptomes, a una distància menor de 2 metres i durant almenys 15 minuts.

L’alumnat que estigui en aquesta situació, per motius de seguretat i prevenció, no podrà assistir presencialment a l’escola fins haver fet una quarantena domiciliària de 10 dies, tot i haver tingut un resultat negatiu a la PCR.

Es considera un contacte casual de casos possibles, probables o confirmats, la resta de situacions no incloses en l’apartat anterior. El professorat té consideració de contacte casual.

Els alumnes que es trobin en aquest grup continuaran amb l’activitat educativa presencial amb normalitat i estaran atents a l’aparició de simptomatologia compatible amb la COVID-19.

En l’àmbit escolar sí, perquè és un grup de convivència estable.

No , el professorat de secundària no te aquesta consideració.

Immediatament s’activarà l’Escola a Casa per a garantir els aprenentatges.

Des de la nostra web s’activarà també un espai amb informacions del vostre interès.

A través de dos canals de Telegram amb informació diària i contínua:

Aquesta informació també està a:

Recordeu que podeu consultar el Pla de retorn i contingència Setembre 2021 a la nostra web

Accés al PDF PLA DE RETORN CURS 21-22