Aquesta llista, d’acord amb la normativa de protecció de dades, està anonimitzades.

En aquest sentit, el codi de preinscripció tindrà el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel que fa al nom i cognoms, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).

En aquesta llista trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació a la bústia electrònica oficial del centre per correu electrònic a: nostrasenyora@escolapia.cat

Us respondrem al correu com a justificant de recepció de la reclamació. Un cop resoltes les reclamacions que puguin haver, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l’ordenació en cas d’empat).