PROJECTE EDUCATIU

L’Escola Pia va néixer per al poble i dins del poble: per aquesta raó ens sentim identificats amb la llengua i la cultura del nostre poble.

La vocació de servei públic -que significa treballar pel dret de tota persona a l’educació- és per a nosaltres un tret d’identitat, perquè estem convençuts que l’educació és alliberadora i, per tant, que ha d’arribar a tothom a través d’unes maneres de fer pràctiques i motivadores.

 • Un projecte d’escola respectuós amb les persones que reculli la participació i les millors iniciatives de tots els qui hi participen, en el marc d’una proposta cristiana, oberta, atractiva i dinamitzadora de la persona.
 • Una acció educativa que doni protagonisme a l’alumnat i que faci de la relació mestre-alumnat l’element central.
 • Una formació acadèmica consistent, realista, actualitzada, innovadora i atenta a les necessitats específiques i a la situació de l’alumnat.
 • Una orientació gradual cap al món del treball, en contacte amb l’entorn social.
 • Una organització que, alhora, concentri recursos, formació i esforços per al futur i potenciï les iniciatives i l’autonomia corresponsable de l’escola arrelada al seu entorn.
 • Un ensenyament concertat amb l’administració educativa, sempre que sigui possible, expressió del servei públic de l’educació que volem fer.
 • El ple desenvolupament de la personalitat de l’alumnat.
 • L’adquisició d’hàbits intel·lectuals i de tècniques de treball, així com dels coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i estètics.
 • La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de convivència.
 • La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural d’Espanya.
 • La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
 • La preparació per a participar activament en la vida social i cultural.
 • La capacitació per a l’exercici d’activitats professionals.
 • La formació personalitzada, que propiciï una educació integral en els coneixements, destreses i valors morals dels alumnes en tots els àmbits de la vida, personal, familiar, social i professional.
 • La participació i col·laboració dels pares o tutors a fi de contribuir al millor assoliment dels objectius educatius.
 • L’efectiva igualtat de drets entre els sexes i el rebuig a tota mena de discriminació i el respecte a totes les cultures.
 • El desenvolupament de les capacitats creatives i de l’esperit crític.
 • El foment dels hàbits de comportament democràtic.
 • L’autonomia pedagògica dels centres, que ens dóna la possibilitat de concretar les finalitats i objectius educatius i l’activitat investigadora dels professors.
 • L’atenció psicopedagògica i l’orientació educativa i professional.
 • La metodologia activa que asseguri la participació de l’alumnat en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
 • L’avaluació dels processos d’ensenyament-aprenentatge, dels centres docents i dels diferents elements del sistema.
 • La relació amb l’entorn social, econòmic i cultural.
 • La formació en el respecte i defensa del medi ambient.

Objectius educatius generals

Són els objectius educatius que orienten l’acció educativa de l’escola i són el referent per a l’adaptació dels objectius del currículum de cada etapa escolar.

Per tant, les activitats de TOTES LES ÀREES han d’estar al servei d’aquests objectius. El que avaluem dels alumnes ha de ser el mateix que volem promoure en els objectius.

 1. Promoure el sentit religiós com a element d’identificació de persones lliures, compromeses i amb capacitat de transcendència, a partir del coneixement d’una concepció espiritual del món i de la seva Història que faciliti l’apropament a l’experiència del món interior.
 2. Promoure l’educació personalitzada com a expressió que l’atenció a la persona de l’alumne és el centre i l’eix de la nostra tasca educativa, la qual s’ha de realitzar en un clima de relació personal i com un camí vers la maduresa, fent de la planificació de les accions educatives, de la tutoria i de l’orientació les funcions clau de la nostra activitat educadora, i de l’atenció a la diversitat, l’element bàsic del model constructiu dels aprenentatges.
 3. Promoure la formació integral de l’alumnat com a recerca del desenvolupament harmònic de totes les capacitats humanes, prioritzant la funció social de l’escola.
  • Contribuir a la formació permanent, posant al servei dels alumnes tots els elements de què l’escola disposi per facilitar-los una vida de qualitat, una maduresa emocional i un equilibri personal.
  • Orientar l’alumne en el coneixement dels diferents camps ocupacionals i facilitar algunes estratègies i habilitats que els permetin d’iniciar-se en el món laboral, conscients dels seus interessos, aptituds i possibilitats, i també, de la realitat socioeconòmica de l’entorn.
  • Incentivar des de l’educació no formal i des de l’àmbit de la tutoria, la formació per al temps de lleure, que possibiliti el desenvolupament de capacitats que no es contemplen en el currículum reglat i els permeti de prendre part activa en la millora de la societat.
 1. Facilitar l’assimilació dels valors morals i socials des de la convicció personal i no des de la imposició, creant un ambient de llibertat i respecte que afavoreixi el creixement de les persones.
 2. Facilitar el coneixement i l’estimació del patrimoni cultural català, transmetent el sentit de pertinença i d’arrelament a Catalunya, respectant i apreciant altres contextos culturals, nacionals, estatals i europeus.
  • Vetllar per l’ús habitual del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge per aconseguir que l’alumnat consolidi el domini oral i escrit.
  • Transferir el coneixement i estimació de la cultura pròpia a nivell europeu, sentir-nos ciutadans de la Unió Europea, accedir a les seves competències en els àmbits d’educació i de formació i afavorir els intercanvis amb centres educatius d’altres països.
  • Promoure la riquesa de la diversitat cultural atenent al contingut de la Declaració Universal dels Drets Humans, promovent la convivència entre els diferents pobles basada en el respecte de valors com la diversitat, la convivència, la igualtat i el respecte a les minories.
 3. Contribuir a la formació i a la participació en l’ús sostenible de recursos afavorint el manteniment de l’ecosistema i millorant la qualitat de vida de les persones.
 1. Promoure el compromís per una societat més justa amb un projecte d’escola que promogui la igualtat d’oportunitats i vetlli per la compensació de les desigualtats econòmiques i socials, mitjançant l’assoliment progressiu per part dels alumnes d’una actitud d’atenció als altres i com a conseqüència de la nostra opció de servei, especialment als més desafavorits. Sensibilitzar els alumnes perquè se sentin cridats a millorar el seu entorn i, més endavant, la societat; fer-los-en sentir responsables i cridats al compromís personal, cadascú en l’àmbit que li sigui més proper.
 2. Potenciar els valors, comportaments i pràctiques democràtiques en la vida del centre, com a garantia de conductes tolerants i respectuoses, mitjançant el funcionament dels canals d’informació, el respecte a les funcions dels òrgans unipersonals i col·lectius, el clima dialogant i la gestió de les decisions per acord quan sigui pertinent, de manera que sigui efectiva a l’escola la implicació, la participació activa, lliure i responsable dels diversos estaments de l’escola en allò que és de la seva competència.
 3. Promoure un ensenyament de qualitat, realista i que prepari per a la vida, mitjançant una pedagogia innovadora i adaptada al canvi, impartint uns coneixements que connectin amb la realitat social, que siguin rigorosos i adequats al moment actual, i que preparin els alumnes per a llur integració en una societat en constant evolució.
  • Propiciar metodologies actives d’investigació i de recerca que fomentin l’aprenentatge per descobriment, l’autonomia dels alumnes i la presa de decisions responsable.
  • Potenciar el treball en equip promovent el coneixement de les tècniques de treball adequades i una formació personal que aconsegueixi actituds solidàries i cooperatives.
  • Capacitar els alumnes per a la innovació i la gestió dels coneixements en tots els camps, des de l’ús habitual en els aprenentatges de les TIC que facilitin una inserció de qualitat.