CENTRE RECONEGUT PEL PROJECTE D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA SUMMEM

UNA ESO PER A CRÉIXER I CONVIURE

L’Escola Pia Nostra Senyora ofereix l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) dins del marc d’una escola inclusiva. Som una escola per a adolescents en la qual no només eduquem en matèries curriculars sinó que resolem conflictes, eduquem en el treball en equip, ajudem a solucionar problemes i, potenciem els valors propis de cada alumne en una etapa de canvi constant i de creixement cap a la maduresa.

És per això que el lema de la nostra escola és “cada persona, un projecte”.

QUÈ PRIORITZEM?

 • Treball cooperatiu

 • Projectes interdisciplinars

 • Seguiment individual

 • Orientació acadèmica i professional

 • Sensibilitat artística

 • Experimentació científica

 • Competència digital

 • Educació emocional

 • Servei psicopedagògic

 • Promoció de l’anglès

COM HO FEM?

 • Tutoria  individual

 • Programa d’acció tutorial

 • Programa musical, visual i plàstica

 • Laboratori i desdoblaments

 • Programa CRISS

 • Programa de competència social

 • Pla de suport individual
  (Dpt. psicopedagògic)
 • English in progress
  Acreditació Cambridge
  International Programmes

SUMMEM, Projecte per a la interdisciplinarietat a l’aula

SUMMEM és un projecte pedagògic que ens permet, des de la coherència amb la nostra Missió i Valors, continuar donant respostes educatives reals als reptes que hauran de viure els infants i joves, en una societat en canvi constant. A SUMMEM el defineix: aprenentatge interdisciplinari i contextualitzat, aprenentatge per competències (actituds i habilitats) i aprenentatge cooperatiu.

Aprovat a la VII Assemblea de les Institucions Educatives, març 2015

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

La nostra oferta educativa, per a aquesta etapa obligatòria, és de 2 línies per nivell. Tots els alumnes s’incorporen al centre, provinents de nombrosos centres de Primària.

L’Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.) és una etapa de 4 cursos. En aquesta etapa, els nois i les noies canvien molt a nivell físic i mental. La nostra prioritat és acompanyar-los, des de la proximitat, perquè puguin progressar a nivell personal i acadèmic. Distingim l’etapa en els 2 cicles per poder estar més a prop del procés maduratiu i per afavorir que vagin guanyant autonomia i responsabilitat. El tutor, que lidera el grup de professors que treballen amb l’alumne, fa un treball molt proper amb l’alumne, per mirar d’aconseguir que avanci el màxim possible.

Els alumnes de l’escola fan 31 hores de classe a la setmana (les 30 obligatòries més 1 de complementària).

Les àrees que els alumnes treballen s’organitzen en:

 1. Les matèries comunes que desenvolupen les capacitats i els continguts d’ensenyament de caràcter preceptiu establerts en el currículum corresponent a les diferents àrees.
 2. Les matèries optatives (1r, 2n i 3r):
  1. que permeten aprofundir en aquestes capacitats obligatòries per a tots els alumnes (matèries d’aprofundiment i d’ampliació).
  2. que inicien el treball en altres àrees d’interès des del punt de vista de l’educació integral i orienten professionalment (matèries d’orientació i d’iniciació)
 3. Les matèries específiques segons l’Itinerari escollit, només a 4t, on amb el guiatge del tutor i, després d’un procés d’orientació en què es tenen en compte les aptituds i els interessos, poden triar entre 8 matèries diferents, de les quals en fan 3 que determinen el seu Itinerari.
 4. Els Itineraris d’Aprenentatge SUMMEM, on es fa Treball per Projectes (TxP) i Aprenentatge Basat en Problemes (ABP),  que permeten el treball interdisciplinar entre diferents matèries del currículum. Per assegurar el treball en Equip, s’implementa el Treball Cooperatiu. Tant el contingut curricular (Aprèn) com el contingut convivencial de treball (Conviu) són continguts d’aprenentatge.
 5. Les matèries complementàries: Competència social, a 1r. 2n i 3r, i, + Ètica, a 4t fomenten l’educació en valors per tal de complementar la formació integral de l’alumne.
El coneixement de l’alumne permet, al tutor, amb l’ajut del Servei Psicopedagògic, fer una orientació de cara als estudis futurs.

QUÈ FEM A L’ESO?

OFERTA EDUCATIVA