SECRETARIA TRÀMITS EN LÍNIA

BAIXES ACADÈMIQUES

Per a procedir a la baixa d’alumnat el centre, caldrà que els pares i/o tutors de l’alumne/a omplin el corresponent Comunicat de Baixa Voluntària segons l’etapa que s’estigui cursant.

Comunicat Baixa Voluntària ESO
Comunicat Baixa Voluntària BATX i FP

Nota de la direcció: Aquesta comunicació de “baixa”, a efectes acadèmics, regirà a partir del dia i mes indicat en el comunicat; i, a efectes administratius, avisar-ho amb un mes d’anticipació i, en qualsevol cas, a abonar les despeses corresponents a un mes a partir de la data de comunicació.

Anul·lació matrícula (BATX i FP): Els alumnes podran sol·licitar al Director del Centre l’anul·lació de matrícula del curs que estigui cursant. Aquesta anul·lació haurà de sol·licitar-se abans de finalitzar el mes d’abril del curs acadèmic corresponent.
Es recorda que per a poder tenir dret a l’anul·lació, l’alumnat ha d’acreditar, documentalment, trobar-se en alguna de les circumstàncies següents: malaltia prolongada o accident de l’alumne o d’un familiar, incorporació a un lloc de treball, maternitat o qualsevol altra circumstància de caràcter excepcional que, a criteri del director del centre, justifiqui la concessió de l’anul·lació de matrícula.