European Vocational Skills Week is an annual event where local, regional or national organisations showcase the very best of vocational education and training (VET). VET is a path to a more fulfilling personal and professional life. European Vocational Skills Week is a platform to make VET’s potential more widely known, and an opportunity to exchange information and good practice across Europe and beyond.

At the school there will be talks and workshops in the different VET courses.

Discover Your talent. Your journey. Your choice.

La Setmana Europea de les competències professionals és un esdeveniment anual on les organitzacions locals, regionals o nacionals mostren el millor de l’educació i formació professional (FP). L’FP és un camí cap a una vida personal i professional més satisfactòria. La Setmana Europea de les Competències Professionals és una plataforma per donar a conèixer el potencial de l’FP i és una oportunitat per intercanviar informació i bones pràctiques a tot Europa i més enllà.

A l’escola es faran xerrades i tallers als diferents cursos d’FP.